Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Ban lãnh đạo

Giới thiệu

Ban lãnh đạo

1. Chủ tịch HĐQT
Ông: Phạm Ánh Dương
Email: paduong@anphatplastic.net

2. Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Lê Trung
Email: nltrung@anphatplastic.net

3. Phó Tổng giám đốc thường trực
Ông Phạm Hoàng Việt
Email: phviet@anphatplastic.net

4. Phó Tổng giám đốc Phụ trách Sản xuất
Bà Trần Thị Thoản
Email: ttthoan@anphatplastic.net

5. Phó Tổng giám đốc Phụ trách kinh doanh
Bà Đặng Thị Quỳnh Phương
Email: Sales11@anphatplastic.net.

 
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Đội ngũ công ty

Danny Binh

Danny Binh

Kinh doanh online
Thông tin giới thiệu..
Julie Yen

Julie Yen

Kinh doanh online
Thông tin giới thiệu
Catherine Lien

Catherine Lien

Kinh doanh online
Thông tin giới thiệu..
Jane Nhung

Jane Nhung

Kinh doanh online
Thông tin giới thiệu...
Karen Vui

Karen Vui

Kinh doanh online
Thông tin giới thiệu